Beekenkamp verpakkingen
Home » Beekenkamp verpakkingen » Overview

Pepper

BE-Cube Palletbox system with 3 runner, type 3202

BE-Cube Palletbox system with 3 runner, type 3202
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
beladingpalletgewicht
9 pcs. pallet place (demounted) 1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Plant raising tray, type 7215

Plant raising tray, type 7215
lengtebreedtehoogte
Ext. 658-664
Int. 624
438-444
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

BE-Cube Palletbox system with a discharge hole, type 3201

BE-Cube Palletbox system with a discharge hole, type 3201
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
palletgewicht
1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Plant raising tray, type 7210

Plant raising tray, type 7210
lengtebreedtehoogte
Ext. 667
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

Plant raising tray, type 7211

Plant raising tray, type 7211
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,7

Grow tray, type 6402

Grow tray, type 6402
lengtebreedtehoogte
Ext. 605
Int. 600
405
400
270
120
beladingpalletgewicht
600 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.30m+/- 0,94

Grow tray extended version, type 6403

Grow tray extended version, type 6403
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 600
405
400
270
120
beladingpalletgewicht
600 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.30m+/- 1,15